APMC Mahagaon.. ......

मुख्य पान
जाहिरात
वयोमार्यादा
महत्वाचे दिनांक
महत्वाची सूचना
अर्ज शुल्क
 

अंतिम निवड यादी
लेखी परीक्षा प्राप्त गुण
मुलाखतीस पात्र उमेदवारची यादी
परीक्षा प्रवेशपत्र

लेखी परीक्षा दिनांक १९-०१-२०१४ वेळ दुपारी १.०० ते २.३० या वेळेत राहील
Online Registration Form First Stage
Online Registration Form Filling Second Stage

 

 
      

  
 
 
                                                                 For Best View Use Internet Explorer 7 and above            
                                                                       Screen Resolution minimun 1024 * 768